Teknisk brukermanual

Tekniske bygginstallasjoner

Ventilasjon

Alle arealer i bygget ventileres med behovsstyrt ventilasjon. Det er tilførsel av luft i allearealer for permanent opphold. Det er to sentrale avtrekk i hver etasje samt avtrekk via kanalnett fra toalettkjernene i hver etasje.

I alle landskapsområder og møterom er det lagt opp til behovsstyrt ventilering. Romfølere vil sørge for varierende tilført luftmengde avhengig av belastingene i arealene basert på oppnådd temperatur.

Innstilling av ønsket temperatur og luftkvalitetsnivå gjøres på automatikk/SD-anlegg.


Energi og miljøstrategi

Behovsstyring

Energisystemene(varme, ventilasjon, kjøling og belysning) må planlegges med fokus på at det kun skal brukes energi når det er reelt behov, samtidig som antall sensorer og styringsenheter forsøkes begrenset til et minimum.

Ved hjelp av sensorer måles tilstedeværelse, dagslysforhold og temperatur der det er hensiktsmessig, og systemene styres slik at luftmengde, lys og temperatur er mest mulig i samsvar med faktiske behov.

Utnyttelse av termisk masse

Eksponert betong i himling og gulv gir mindre temperatursvingninger. I sommerhalvåret kan eventuelt nattkjøling utnyttes for å kjøle ned bygget.


Ventilasjonsstrategi

Det er generelt tilluft i alle rom. I åpne landskap forsynes arealene med luft fra bakkantventiler som kaster luften ut i landskapet.

Avtrekk skjer fra sentrale avtrekk i hver etasje.


Belysning

Elektrisk belysning utgjør en stor del av energibehovet i nye kontorbygg, og konseptløsningen for lysanlegget er derfor av stor betydning. Sentrale stikkord her er dagslysutnyttelse og utforming tilpasset de ulike lokale behovene, energieffektiv belysning og optimal styring. Belysningen vil styres lokalt i hver sone.

Lysstyringen vil sørge for at det kun er full belysning i områder der det sitter folk, også ved overtidsarbeid, basert på deteksjon.

Effektiv dagslysutnyttelse bidrar til godt innemiljø og minimal bruk av kunstigbelysning.

Arbeidsplassene er plassert nær fasadene.

Vinduene er utformet og plassert for mest mulig utnyttelse av dagslys på arbeidsstasjonene. Det er installert utvendig solskjerming med styring for energieffektiv og fleksibel dagslysstyring. Det er benyttet lysarmaturer med lavt energiforbruk, type LED.

Samlet gjør dette at energibehovet til belysning vil være lavt i bygget.

Lysstyringspanelene

Prinsipielt så tenner lys i rommet ved første detekterte bevegelse og slukker 25 min ettersiste detekterte bevegelse. 10 minutter før slukking dimmes lyset ned til 20%styrke.
Korridor har nabolys-funksjon mot bevegelse i nærliggende rom.

Lyset i rommet med scenariopaneler kan tennes, slukkes og dimmes med lokal bryter i rommet. Det er ett knappesett per lyssone i rommet. Rommet har fire soner for lys styrt av bryter. Ett trykk slår av/på, hold inne for dimming av lysstyrke opp eller ned.

Solavskjerming

Alle utvendige vinduer har solskjerming av type zip-screen. Disseskjermingene er ikke 100% tette, slik at man vil ha noe utsyn selv om duken er nede.

Solavskjermingen er autonom og styrer seg selv basert på lysstyrke ute.

Solskjermingen går ned ved lysstyrke 20 000 lux i mer enn 2 min.

Solskjermingen går opp ved lysstyrke mindre enn 15 000 lux i et en viss tid.

Ved vind over10 m/ s vil solskjermingen gå automatisk opp selv om det er sol, dette for sikre at solavskjerming ikke skades av vinden

Solskjermingene har manuell bryter for overstyring som er fordelt pr. himmelretning. Det vil stå merking på bryterpanelet. Hver fasade vil bli «ryddet» en gang i døgnet.

Dette vil skje på kveldstid.

Automatisk resetting av solskjermingen vil foregå når solen kommer opp, eller forsvinner.

Dører

På rømningsdører som normalt står i låst stilling er det montert KAC brytere . Disse er i grønn farge/grønt lys og er i samme utførelse som manuelle brannmeldere.

I en situasjon der glasset i KAC blir brutt, åpner det elektriske sluttstykke i døren og døren blir i ulåst stilling.


Adgangskontroll

Alle hoveddører har adgangskontroll. Disse dørene er alarmbelagt og må man derfor påse at disse er lukket etter bruk. Her må man ha gyldig adgangskort.

For bestilling av kort kontaktes resepsjonen.

Når man skal ut av bygget må man bruke nøkkelbryteren, hvis ikke vil alarmen bli utløst.

Vann

Brukere oppfordres til å ha et bevisst forhold til eget vannforbruk.

For å begrensevannforbruket i byggene er følgende tekniske tiltak gjennomført:

Alle servantbatterier i toalettkjerner og batterier for minikjøkken er levert med vannsparefunksjon

Alle toaletter er levert med to-knapps spylefunksjon som skal gi henholdsvis 3 l og 4 l pr. spyling

Alle toalettrom stenger av vanntilførselen dersom det ikke er detektert tilstedeværelse

Drikkevann, Pure Water på minikjøkken

Drikkevannet, type Pure Water, er renset gjennom 3ulike filtre; først et partikkelfilter, så et kullfilter og til sist et UV-filter. Vannet blir kjølt ned til 4-6˚C.

Drikkevannet blir deretter splittes i to for å kunne tilsette kullsyre i den ene delen, og derfra går stillvann og kullsyrevann i separate slanger ut til tappetårn som er plassert på hvert minikjøkken og i kantinen.

Tappetårnet består av én kran for stillvann (blå) og én for kullsyrevann (grønn). Sirkulasjonspumper sørger for at begge holder samme temperatur, friskhet og kvalitet hele døgnet.