Vedlikehold og prosjekter på bygget

Rehabilitering av Øvre Vollgate 11
Informasjonsskriv #1 – 4. juni 2024

Anthon Eiendom skal i gang med rehabilitering av Øvre Vollgate 11. Oppstarten vil skje i juni 2024 og byggeprosjektet vil pågå i ca. 18 mnd., frem mot jul 2025.

Eiendommen har høye verneverdier, og vil rehabiliteres i tett samarbeid med Byantikvaren. Det vil også gjøres en del grep med bygningen ved noe utvidelse i kjeller, nytt påbygg i gårdsrommet og 2 nye etasjer i bak-bygget.

Det er stilt strenge krav til bærekraft, og gjenbruk av materialer.

Det vil opprettes en egen WEB side for prosjektet, hvor det vil legges ut løpende informasjon og løpende informasjonsbrev. Link til siden kommer i neste informasjonsbrev.

Prosjektgjennomføring

Anthon Eiendom AS har engasjert Perspektiv AS til å styre byggeprosjektet, som vil gjennomføres i byggherrestyrte delentrepriser.

Målsettingen er å forsøke å gjennomføre prosjektet på en måte som skjermer naboer og nærmiljøet på en mest mulig skånsom måte. Det er dessverre ikke til å unngå at det vil bli mer trafikk, noe mer komplisert trafikk avvikling og støy som følge av prosjektet.

Arbeidene vil i hovedsak foregå innenfor normal arbeidstid mellom kl. 0700-1600, men arbeid vil også kunne pågå frem til kl. 1900 - i noen tilfeller også senere. Dette er for å gjennomføre pågående arbeid så effektivt som mulig.

Sommeren (juni-juli) 2024

I kommende periode planlegges følgende arbeider:

I hovedsak innvendige demonteringsarbeider, innvendig og utvendig konstruktive rivearbeider, samt utgraving av bakgården.

Det vil bli etablert et riggområde på fortau og gate så fort som mulig. Innenfor dette området vil vi løse avfallshåndtering, uttransport sjakt, lossing av materialer, inn og utgang. Riggområdet vil bli inngjerdet med byggeplass-gjerde og kjøreporter. Riggområdet er planlagt i flere faser, og det vil forsøkes å opprettholde plass til gående og kjøretøy, med enkelte perioder hvor gaten må stenges ifm. mobilkran for større løft.

Kontaktpersoner
Er det spørsmål til prosjektet kan følgende, kontaktes:

Anthon Eiendom AS
v/Fredrik W Baumann
fb@anthoneiendom.no
469 21 450

Perspektiv AS
v/Lars Engebretsen
lars@perspektiv.no
976 53 134

Anthon Eiendom AS
v/Ellen Merethe Olsen
emo@anthoneiendom.no
913 20 696